Notowania spóki IMAGIS S.A. na rynku NEWCONNECT

IMG
Money.pl - Kliknij po wicej
Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl

Dostępne w godzinach pracy Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Grupa kapitałowa IMAGIS S.A.

 

 

Dokumenty korporacyjne

 

Status spółki

Statut Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Dokument Informacyjny Spółki IMAGIS S.A.

Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w głosach na WZ
Magna Polonia S.A.* 40 687 575 66,20% 40 687 575 66,20%
Skarb Państwa** 11 155 041 18,15% 11 155 041 18,15%
Pozostali (poniżej progu 5%) 9 615 640 15,65% 9 615 640 15,65%
SUMA 61 458 256 100,00% 61 458 256 100,00%
*/ poprzez spółki: Magna Polonia Sp. z o.o. oraz Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A.
**/  Naczelnicy I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego